2011-07-17

Израда видео прилога о темама од значаја за грађане Смедеревске Паланке

У оквиру пројекта "Паланка на вези" грађанима Смедеревске Паланке се нуди могућност да изнесу јавно свој став о теми за коју сматрају да је значајна. Теме могу да буду различите и да покривају различите области интересовања. Примери тема су:
 • Јавни сав у вези актуелних питања битних за функционисање Општине Смедеревска Паланка
 • Различите теме из културе, уметности, политике, образовања, итд.
 • Изјава у вези неког значајног датума
 • Изјава о некој значајној личности
 • итд.
Видео прилози се снимају дигиталном камером. Прилози се публикују без монтаже или са минималном интервенцијом. За изнете ставове и тачност презентираних чињеница одговорност сноси искључиво давалац изјаве. Изјаву може да да појединац или група лица. Уколико се изјава даје у име правног лица мора да се приложи овлашћење за давање изјаве на меморандуму правног лица који је потписан од стране одговорног лица. Приликом давања изјаве физичких лица оно мора да се изјасни да је одговорност за дату изјаву и презентиране чињенице њена. Уколико изјава није у складу са стандардима јавне комуникације администратори задржавају право да је не објаве. Видео прилози су у принципу до 15 минута. Уколико постоје фотографије и други документи они ће бити снимљени и публиковани у оквиру прилога на блогу. Видео запис са пратећим прилозима биће публикован у виду блог поруке.
Пријављивање за изношење става вези неке теме која вам је од интереса је путем упитника на линку
Изјава сваког сарадника која се снима видео камером пре почетка снимања прилога.
Ја _______ са адресом ________ рођен дана _____ у ____ и са јединственим матичним бројем грађана _____ изјављујем да су ставови изнети у видео запису снимљеном дана _____ у ______ моји и да дозвољавам да буду јавно публиковани коришћењем сервиса Интернета без накнаде и без ограничења у редистрибуцији. Такође дозвољавам да се и други документи презентовани у току снимања прилога (фотографије, текстови и слично) публикују јавно без накнаде и без ограничења у редистрибуцији.

2011-05-01

Позив на сарадњу

Добродошли на блог Мрежа Смедеревске Паланке који је замишљен као средство за унапређење комуникације грађана општине Смедеревска Паланка у оквиру пројекта Паланка Online (Паланка на вези).
Блог је осмишљен као инструмент за информисање грађана општине Смедеревска Паланка захваљујући технолошким могућностима платформе Гуглове услуге Blogger.
Позивају се грађани, организације и појединци који желе да свој рад учине јавним или да изнесу став о неким битним питањима важним за Смедеревску Паланку да се акредитију као коаутори блога. Због технолошких ограничења могуће је само до 100 коаутора на блогу.
Блог ће бити у јавном домену, односно свима који имају приступ интернету биће омогућен приступ.
Блог је допуна другим каналима за комуникацију у оквиру пројекта Паланка Online. Прилози са овог блога биће аутоматски прослеђивани на Фејсбук страну и профил пројекта.
Услови за акредитацију су следећи:
 • Лице (правно или физичко) мора да има седиште или да станује на територији општине Смедеревска Паланка
 • Лице мора да има отворен налог Гуглу (емаил адресу) да би могло да учествује 
 • Лице мора да има свој профил на Гуглу или Фејсбуку
 • Лице мора да има стационарни телефон
 • Лице мора да демонстрира компетентност у области која је предмет сарадње са минимално 3 јавно публикована прилога)
 • Лице мора да попуни акредитациони формулар на адреси
 • Лице мора да прихвати да ће публиковани прилози задовољити професионалне стандарде јавног извештавања
 • Сваки публиковани прилог мора бити писан ћирилицом
 • Сваки публиковани прилог мора да буде са графичким прилогом који га илуструје. Графички прилог може да буде фотографија, цртеж или анимација. 
 • Коришћени извори треба да буду наведени на крају прилога
 • Уколико је захтев поднело лице млађе од 18. година мора да има сагласност родитеља да публикује прилоге на овом блогу.
Категорије сарадње су следеће:
 • култура
 • спорт
 • туризам
 • привреда
 • образовање
 • друштвени живот
 • политика
Администратор задржава право да у сваком тренутку промени овде наведене услове сарадње о чему ће благовремено обавестити све акредитоване чланове. Администратор у сваком тренутку може без најаве да искључи било ког члана мреже. 
Публиковани прилози су без накнаде али је дозвољено објављивање подршке организације или појединца да прилог буде публикован. Услови публиковања прилога су у складу са лиценцом Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Овај позив је стално отворен до попуне броја акредитованих сарадника који платформа задовољава.