2011-07-17

Израда видео прилога о темама од значаја за грађане Смедеревске Паланке

У оквиру пројекта "Паланка на вези" грађанима Смедеревске Паланке се нуди могућност да изнесу јавно свој став о теми за коју сматрају да је значајна. Теме могу да буду различите и да покривају различите области интересовања. Примери тема су:
  • Јавни сав у вези актуелних питања битних за функционисање Општине Смедеревска Паланка
  • Различите теме из културе, уметности, политике, образовања, итд.
  • Изјава у вези неког значајног датума
  • Изјава о некој значајној личности
  • итд.
Видео прилози се снимају дигиталном камером. Прилози се публикују без монтаже или са минималном интервенцијом. За изнете ставове и тачност презентираних чињеница одговорност сноси искључиво давалац изјаве. Изјаву може да да појединац или група лица. Уколико се изјава даје у име правног лица мора да се приложи овлашћење за давање изјаве на меморандуму правног лица који је потписан од стране одговорног лица. Приликом давања изјаве физичких лица оно мора да се изјасни да је одговорност за дату изјаву и презентиране чињенице њена. Уколико изјава није у складу са стандардима јавне комуникације администратори задржавају право да је не објаве. Видео прилози су у принципу до 15 минута. Уколико постоје фотографије и други документи они ће бити снимљени и публиковани у оквиру прилога на блогу. Видео запис са пратећим прилозима биће публикован у виду блог поруке.
Пријављивање за изношење става вези неке теме која вам је од интереса је путем упитника на линку
Изјава сваког сарадника која се снима видео камером пре почетка снимања прилога.
Ја _______ са адресом ________ рођен дана _____ у ____ и са јединственим матичним бројем грађана _____ изјављујем да су ставови изнети у видео запису снимљеном дана _____ у ______ моји и да дозвољавам да буду јавно публиковани коришћењем сервиса Интернета без накнаде и без ограничења у редистрибуцији. Такође дозвољавам да се и други документи презентовани у току снимања прилога (фотографије, текстови и слично) публикују јавно без накнаде и без ограничења у редистрибуцији.

Нема коментара:

Постави коментар